Products

CHAI METAL CO., LTD.

Engraving Plate - SUS304

ลูกค้าสั่งผลิต งานแกะสลักตัวอักษรเป็นตัวเลข

นำไปใช้เป็นโครงสร้างสำหรับเครื่องจักร เพื่อดูสเกลของชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามสัดส่วน

เป็นงานที่ต้องใช้ความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง ละเอียด และปราณีต

Related Products